BEGREPPSLISTA - "Bilddatabaser och digitalisering - plattform för ABM-samverkan"

BEGREPPSLISTA - "Bilddatabaser och digitalisering - plattform för ABM-samverkan" (2001)
analogt fotografi
fotografi framställt på ljuskänsligt material
auktoriserad form
form för term eller namn som godkänts för användning vid registrering
auktoritet
källa som enligt överenskommelse utgör standard för stavning, termer eller policy vid registrering

auktoritetspost
post bestående av en auktoriserad form för term eller namn kombinerad med andra informationselement som bidrar till att identifiera och särskilja det som den auktoriserade formen betecknar
auktoritetsregister
register innehållande auktoritetsposter
bild
tillverkad, synlig gestaltning i två dimensioner, vars betydelsebärande delar är närvarande på en och samma gång för seendet och genom sin samtidiga inbördes verkan bildar mening
bildfil
fil som via en applikation kan manifesteras som en bild
bildfångst
skapandet av en bildfil
bildobjekt
bjekt i form av bild (anmärkning: I begreppet ”bildobjekt” innefattas inte fotografiska avbildningar av objekt eller bildobjekt. Exempel på bildobjekt är måleri (stafflimåleri, miniatyrer, ikoner, altarmålningar), teckningar, ritningar (arkitekturritningar, mönsterförlagor för tillämpad konst), silhuettklipp, tryck (originalgrafik, ornamentstick, affischer), fotografier.)
data
representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller av automatiska hjälpmedel


databas
mängd av data som består av en eller flera filer som är strukturerade för snabb åtkomst och sökning (anmärkning: Termen används även i de fall då filerna endast omfattar de strukturer, tabeller, relationer eller annan typ av strukturell information som utgör grunden för hur data lagras.)
databasapplikation
datorprogram via vars gränssnitt användare kommunicerar med en databashanterare
databashanterare
programvara som hanterar lagring, återsökning och uppdatering av posterna i en databas (anmärkning: Databashanterare är till för fortlöpande kontroll av att databasen är uppdaterad, fullständig och tillförlitlig. De är oftast serverbaserade och möjliggör det s.k. client/serverkonceptet).
databärare
underlag för lagring och överföring av uppgifter (anmärkning: Exempel på databärare är magnetband, hårddisk).
dataelement
data som utgör en enhet inom en datamängd och som i ett givet sammanhang behandlas som en helhet (anmärkning: Ett dataelement tillhör en viss dataelementtyp och specificeras av sitt dataelementvärde. Ett dataelement existerar endast i sitt sammanhang).
dataelementkatalog förteckning över dataelementtyper som förekommer i ett visst sammanhang (anmärkning: Dataelementkataloger omfattar dataelement, beskrivning av dataelementtyp och/eller exempel på dataelementvärde. Termen ”dataelementkatalog” skall ej förväxlas med ”datakatalog”,som i samband med databaser har den mycket specifika betydelsen "data om databaser", dvs. en katalog innehållande data som fältnamn, tabeller, variabler, datatyper, rättigheter till dataelement etc. Datakatalogen kan vara ett enskilt system eller en integrerad del av en databashanterare.
dataelementnamn
ett eller flera ord i klartext som identifierar en dataelementtyp (anmärkning: Termen är ej synonym med ”dataelementtagg”, som är en unik beteckning för ett dataelement i programmeringssammanhang. Se exempel under ”dataelementkatalog”.
dataelementtyp
typ av data (informationskategori) med överenskommen benämning (dataelementnamn) och innebörd (vilken typ av begrepp som dataelementvärdet ska referera till)
dataelementvärde
den information (datavärde) som ett specifikt dataelement innehåller (anmärkning: Dataelementvärdet är en faktisk representation av dataelementtypen och utgör tillsammans med detta ett dataelement. Se exempel under ”dataelementkatalog”).
dator
apparat för databehandling som utan mänskligt ingripande under körning kan utföra omfattande beräkningar med stort antal aritmetiska operationer eller logikoperationer
digital bild
bild som genererats via en bildfil (anmärkning: En digital bild kan utifrån ett datorprogram visas som en skärmbild och via en skrivare, materialiseras som en bildutskrift. Jfr ”bildfil”).
digitalt fotografi
fotografi skapat och lagrat som en bildfil
fil
logiskt sammanhängande enhet för datalagring i ett filsystem
filformat
specifikation för hur data lagras i en fil
fotografi
bild framställd med kamera
fotografisk avbildning
fotografi som i sig självt inte utgör ett objekt i en kulturarvsinstitutions samlingar (anmärkning: Exempel på fotografiska avildningar är de fotografier av objekt i en kulturarvsinstitutions samlingar som används som förlagor när ett objekt skall återges i bild i en trycksak eller i en dataapplikation).
fotografiskt objekt
bildobjekt som är ett fotografi
förlaga
det som är utgångspunkt för reproduktion
indexera
med hjälp av termer beskriva t.ex. innehåll eller egenskaper i syfte att sortera och återsöka (anmärkning: Jfr ”kategoriindela” och ”klassificera”. De termer som används vid indexering bör hämtas från en kontrollerad ordlista).
kategoriindela
gruppera enligt principen ”likar med likar” utan stöd av ett klassifikationssystem (anmärkning: Kategoriindelning kan t.ex. innebära gruppering av objekt i institutionsöverskridande kategorier i syfte att underlätta samsökning i olika databaser. Indelningen kan ske oberoende av objektens fysiska placering. Jfr ”klassificera” och ”indexera”).
klassificera
ordna enligt ett klassifikationssystem
klassifikationssystem
system för klassindelning inom ett visst område, ofta hierarkiskt uppbyggt (anmärkning: Klasserna i ett klassifikationssystem bör vara uttömmande – dvs. varje entitet inom det område som klassificeras bör tillhöra minst en klass – och ömsesidigt uteslutande –dvs. ingen entitet tillhör mer än en klass. Utanför det naturvetenskapliga området är det dock få klassifikationssystem som till fullo uppfyller dessa kriterier).
kontrollerad ordlista (kontrollerad vokabulär)
lista över termer som är godkända för användning vid registrering (anmärkning: Jfr ”tesaurus”).
kontrollerad term
term hämtad från en kontrollerad ordlista
kopia
1. Inom dataområdet: exakt avbildning eller återgivning
2. Inom bildkonstområdet: avbildning i samma material och medium som originalet
(anmärkning: Jfr ”reproduktion”).
masterversion av bildfil
första generationen av en bildfil
metadata
data om data (anmärkning: Metadata är knutna endera till ett informationssystem eller till ett informationsobjekt med syftet att beskriva, administrera eller använda detta. Termen används vanligen för strukturerande uppgifter om digitala (och analoga) system. Metadata delas ofta upp i olika typer, exempelvis teknisk metadata som skapas för eller genereras av ett datasystem, administrativa metadata som beskriver hur ett system fungerar eller ett objekt skapats och metadata som rör objekten i systemet och deras egenskaper).
motiv
det som en bild ger en synlig framställning av (anmärkning: Motiv är det som en bildframställning åskådliggör – genom att avbilda, representera, illustrera eller symbolisera – och som med hjälp av synsinnet kombinerat med kunskap om omvärlden och tidigare erfarenhet av bildframställningar kan uppfattas som ”en bild av”något.
objekt
entitet som ingår i en kulturarvsinstitutions samlingar och som finns upptagen i den förteckning som dokumenterar det innehav av entiteter som kulturarvsinstitutionen har i uppdrag att förvalta (anmärkning: Objekt kan vara föremål (t.ex. möbler, keramik, målningar, teckningar, grafik, fotografier osv.), dokument (t.ex. böcker, brev, protokoll, bouppteckningar, dagböcker osv.), ljud- eller filmupptagning, digitalt skapad och lagrad dokumentation).
original
det som har använts för skapandet av en kopia
reproduktion
mångfaldigande med utgångspunkt från förlaga (anmärkning: Jfr ”kopia”. En reproduktion behöver till skillnad från en kopia inte vara utförd i samma material som förlagan. Jfr även ”reproducera” [av lat. re-, åter-, och producera, framföra], ånyo producera eller frambringa; mångfaldiga, avtrycka. Även en konstbild som mångfaldigats på detta sätt kallas reproduktion (”en reproduktion av Mona Lisa”).
samlingar
den sammantagna mängd objekt som en kulturarvsinstitution har i uppdrag att förvalta
term
benämning för begrepp inom visst fackområde
tesaurus
kontrollerad ordlista med de semantiska relationerna mellan termerna angivna (anmärkning: En tesaurus är ofta hierarkisk och omfattar i regel ett särskilt ämnesområde).
upphovsman
person eller grupp av personer eller institution/organisation som har medverkat vid tillkomsten av ett objekt (anmärkning: Termen ”upphovsman” innefattar både den som står för det idémässiga innehållet i ett objekt och den som varit delaktig i dess tillkomst. Upphovsmannens specifika roll och bidrag skall anges med en relationsterm, t. ex. formgivning, layout, produktion, tillverkning).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar